JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöillä on tarkoitus edistää koulumme

 • sisäistä järjestystä
 • opiskelun esteetöntä sujumista
 • kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä

 

Sääntöjen tavoitteena on

 • ohjata vastuulliseen käyttäytymiseen ja rauhalliseen työskentelyyn
 • ohjata onnistuneeseen yhteistyöhön
 • luoda turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö ja -yhteisö

 

Sääntöjä noudatetaan

Osallistuttaessa opetussuunnitelman mukai­seen tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan

 • koulupäivän aikana koulurakennuksessa sekä koulun piha-alueella
 • koulualueen ulkopuolella, kun siellä ollaan koulutyön vuoksi
 • muuna kouluaikana, kuten koulun kerhoissa, retkillä, leirikoulussa, opinto­käynneillä, koulun tapahtumissa ja tilaisuuksissa

 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus

 • maksuttomaan perusopetukseen, yhden­vertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskematto­muuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
 • oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin – luetteloa?
 • oikeus tulla suojelluksi kouluun laadittujen suunnitelmien ja KiVa- ohjelman mukaisesti väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
 • tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua

 

Oppilaan velvollisuus on

 • osallistua opetukseen, kunnes oppivelvolli­suus on suoritettu
 • on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
 • on osallistua opetukseen
 • oppilaalla on velvollisuus olla koulualueella kouluaikana

 

TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Koulussamme

 • saavun ajoissa kouluun ja oppitunneille
 • jätän ulkojalkineet kenkätelineisiin ja päällysvaatteet niille varattuihin paikkoihin
 • koulun tiloissa liikun meluamatta kävellen ja soluissa ulkokengittä 
 • noudatan hyviä käytöstapoja
  • olen kohtelias, tervehdin, kiitän ja otan toiset huomioon
  • autan, teen yhteistyötä ja elän sovussa toisten kanssa
  • osallistun ja työskentelen toisia häiritsemättä
  • käytän puhelintani tai muuta mobiililaitetta opettajan kanssa sovitulla tavalla
 • huolehdin omista ja yhteisistä opiskeluvälineistä
 • en poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa

 

Kouluravintolassamme

 • pesen kädet ennen ruokailua
 • toimin rauhallisesti ja ruokailen hyvien tapojen mukaisesti 
 • kokoan lounaslautasen monipuolisesti ja viivyttelemättä sekä syön ottamani annoksen

 

Välitunnilla

 • vietän välitunnit ulkona joko pienellä tai isolla pihalla riippuen siitä, kumpi niistä on luokalleni sovittu
 • tulen sisälle vasta välituntikellon soitua viivyttelemättä ja kävellen
 • en tuo koulureppuani sisätiloihin koulupäivän alkaessa ennen välituntikellon soittoa
 • palautan välituntipeli ja –leikkivälineet sovituille paikoille
 • noudatan välituntivalvojan ohjeita ja ilmoitan tapaturmasta tai muusta vahingosta heti välitunti­valvojalle tai koulun muulle lähimmälle aikuiselle


Siisteydestä ja omaisuudesta huolehtiminen

 • käsittelen koulun omaisuutta, opiskeluvälineitä sekä omia tavaroita huolellisesti ja ohjeiden mukaan
 • kunnioitan toisten omaisuutta
 • huolehdin omalta osaltani koulutilojen siisteydestä
 • oppilaan velvollisuus on korvata huolimattomuudesta tai tahallisesti aiheuttamansa vahingot

 

Turvallisuuden edistäminen    

 • ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä havainnosta, poikkeavasta tilanteesta ja viasta välittömästi lähimmälle aikuiselle
 • säilytän pyöräni lukittuna pyörien säilytyspaikalla
 • käytän pyöräilykypärää pyöräiltäessä koulussa ja suosin kypärän käyttöä myös koulumatkoilla 
 • noudatan ohjeita koulutarvikkeiden ja liikuntaväli­neiden säilytyspaikasta
 • noudatan vuodenajanvaihteluihin ja säähän liittyviä tarkentavia ohjeita   
 • tiedän, että koulualueella on kameravalvonta
 • en tuo kouluun mitään sellaista, joka voi aiheuttaa vaaraa itselle tai toiselle tai häiriötä koulutyösken­telylle
 • en tupakoi enkä tuo kouluun energiajuomia tai päihteitä

 

NIISSÄ ASIOISSA, JOITA JÄRJESTYSSÄÄNNÖISSÄ EI ERIKSEEN MAINITA, NOUDATETAAN PERUSOPETUSTA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ SEKÄ KUHUNKIN TILANTEESEEN ERIKSEEN ANNETTUJA OHJEITA.