Opettajaksi valmistautumiseen liittyy ohjattu opetusharjoittelu, joka suoritetaan Oulun normaalikoulussa. Koulu on yliopiston harjoittelukoulu, jossa annetaan sekä perus- että lukioasteen opetusta. Jotta koulumme oppilaille voidaan taata lainsäädännön edellyttämä opetus, vaaditaan opetusharjoittelijoilta kaikkien annettujen tehtävien vastuullista ja huolellista suorittamista. 
Ohjattu harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Harjoittelun arvioinnissa opiskelijan suorituksia arvioidaan seuraavissa osioissa:

1. sitoutuminen, 
2. vuorovaikutus, 
3. tavoitteellisuus ja arviointi sekä 
4. asiantuntemus.


Kussakin osiossa hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat taidot luetellaan alla. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon eri oppiaineiden vaatimukset ja kyseisen harjoittelujakson tavoitteet. Hyväksytty suoritus vastaa arvosanaa 2 asteikolla 1–3. 
Jos opetusharjoittelijalla on puutteita jossakin em. osioista, hänelle järjestetään lisäharjoittelua. Siitä tehdään erillinen suunnitelma ohjaavien opettajien kanssa. 
Hylätty tarkoittaa, että opetusharjoittelijalla on niin vakavia puutteita yhdessä tai useammassa osiossa, että koko harjoittelujakso on uusittava. 
Mikäli harjoittelija ei näytä saavuttavan harjoittelujaksolle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia, hänelle annetaan asiasta kirjallinen huomautus hyvissä ajoin ennen opintojakson päättymistä. 
  
OPETUSHARJOITTELUN ARVIOINTIKRITEERIT

 

1. Sitoutuminen
Opetusharjoittelu on päätoimista opiskelua (klo 8.15 - 15.45). 
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan seuraavien tehtävien tekeminen kunkin harjoittelujakson aikana:
• yksittäis- ja ryhmäohjauksiin sekä palautekeskusteluihin osallistuminen
• ohjaavan opettajan ja opetusharjoittelijoiden oppituntien aktiivinen seuraaminen ja samanaikaisopettajana toimiminen
• tuntisuunnitelmien laatiminen kirjallisesti ja niiden esittäminen ennalta
• oppituntien pitäminen ja opetusjärjestelyistä, esimerkiksi opetusmateriaaleista, opetusvälineistä ja tiloista huolehtiminen
• vastuun ottaminen kasvatuksellisista asioista (esimerkiksi oppilaan käyttäytymisen ohjaaminen ja koulun sääntöjen noudattamisen seuraaminen)
• ainekohtaisten ja muiden sovittujen tehtävien tekeminen (esimerkiksi kokeiden ja testien laatiminen sekä korjaaminen, projektien toteuttaminen, kurssien suunnittelu)
• opetussuunnitelman perusteisiin ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan tutustuminen ja oppilasarviointiin osallistuminen
• koulun muuhun toimintaan ja toiminnan suunnitteluun osallistuminen (esimerkiksi tapahtumat, juhlat, teemapäivät)

Kaikissa kohdissa noudatetaan erikseen ilmoitettavia tuntimääriä.

Poissaoloja opetusharjoittelusta sallitaan vain erittäin painavista syistä, esimerkiksi sairauden vuoksi.  Poissaolot on korvattava ja niiden korvaamisesta on sovittava erikseen ohjaavan opettajan kanssa.

 

2. Vuorovaikutus
Hyvät vuorovaikutustaidot tulevat esiin ennen kaikkea työskentelyssä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa mutta myös harjoitteluryhmän toimintaan osallistumisessa. Hyväksytty suoritus edellyttää sitä, että opiskelija selviytyy hyvin vuorovaikutustilanteissa.


a) Vuorovaikutus oppilas/opiskelijaryhmän kanssa tarkoittaa, että
opetusharjoittelija
• tutustuu oppilas- ja opiskelijaryhmään.
• esiintyy asiallisesti ja johdonmukaisesti.
• antaa selkeitä toimintaohjeita.
• motivoi oppilaita ja opiskelijoita.
• huomioi oppilaat ja opiskelijat aktiivisina toimijoina.
• luo positiivisen työskentelyilmapiirin esimerkiksi olemalla kohtelias ja kannustava oppilaita ja opiskelijoita kohtaan.
• pystyy luomaan työrauhan ja ylläpitämään sitä.
• kohtelee oppilaita ja opiskelijoita tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti.
• selviytyy yllättävistä ongelmatilanteista.

b) Vuorovaikutus ohjausryhmän kanssa 
Harjoittelija
• haluaa ja kykenee yhteistyöhön ohjaajien ja harjoitteluryhmänsä kanssa. 
• antaa ja ottaa vastaan monipuolista palautetta.

 

3. Tavoitteellisuus ja arviointi 
Tavoitteellisuus tarkoittaa sitä, että harjoittelija pystyy suunnittelemaan työtään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja asettamaan tavoitteita sekä itselleen että oppilaille ja opiskelijoille. Tavoitteellisuuteen liittyy myös arviointi, mikä tarkoittaa sitä, että harjoittelija osaa arvioida asettamiaan tavoitteita ja tekemiään ratkaisuja.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että harjoittelija
• asettaa realistisia tavoitteita omalle harjoittelulleen
• asettaa sekä kasvatuksellisia että ainekohtaisia tavoitteita 
• suunnittelee omaa työtään opetussuunnitelmat ja kohderyhmät huomioon ottaen
• arvioi rakentavasti sekä omaa, muiden harjoittelijoiden että oppilaiden ja opiskelijoiden työskentelyä

 

4. Asiantuntemus
Asiantuntemus on aineenopettajan työn perusta.  Asiantuntemus ilmenee siinä, että opettaja hallitsee oppiaineensa hyvin ja hänellä on taitoja soveltaa asiantuntemustaan erilaisissa opetustilanteissa.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että harjoittelija
• hallitsee hyvin opettamiensa aineiden tiedot ja taidot.
• pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan.   
• haluaa ja osaa kehittää omaa asiantuntemustaan.
• osaa valita ja käyttää oppiainesta tarkoituksenmukaisesti oppilaiden ja opiskelijoiden tason, iän ja ryhmän mukaan.
• käyttää opetusmenetelmiä sekä opetusvälineitä monipuolisesti. 
• ymmärtää oppilaiden ja opiskelijoiden kehitysvaiheita.
• tukee oppilaiden ja opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi.
• käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä.

Ajankohtaista aineenopettajakoulutuksesta Oulun normaalikoulun Pedanetissa!